Metaforer i palliativ cancervård

Metaforer i palliativ cancervård

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Projektet Metaforer i palliativ cancervård syftar till att öka förståelsen för språkets roll för att därigenom förbättra livskvaliteten för människor som lever med avancerad cancer eller nära någon som är cancersjuk. Kunskaper och forskningsresultat som genereras i projektet förs kontinuerligt ut till berörda grupper genom vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga presentationer och artiklar och kurskomponenter i högskoleutbildning för patienter, närstående och vårdpersonal.

 

 

Om att göra det ofattbara fattbart

Film – Hur vi talar om cancer

Inom svensk sjukvård finns idag en utbredd medvetenhet om det goda samtalets betydelse för ett värdigt liv i skuggan av en livshotande cancersjukdom och en värdig död för både patient och närstående. Detta samtal har en särskild problematik, eftersom det inbegriper stora skillnader i makt och expertis mellan olika grupper, patienter/närstående å ena sidan och vårdgivare å den andra.

För att göra det ofattbara fattbart används ofta metaforer, som innebär att något abstrakt och okänt fångas i ord som knyter an till något som är mer konkret och välbekant. Särskilt påtaglig blir metaforernas betydelse i sammanhang där ämnena är starkt personliga, känsliga och tabubelagda. Metaforer kan ha stärkande kraft, men kan också ge upphov till känslor som rädsla, hjälplöshet, isolering och skuldbeläggande. Att dö i cancer kan t.ex. beskrivas som att ”komma till slutet av livsresan” eller att ”förlora kampen mot sjukdomen”, och därigenom skapas två skilda bilder av verkligheten.

Metaforer är i stor utsträckning såväl individ- som språk- och kulturbundna. Ett medvetet, personcentrerat förhållningssätt hos svenska vårdgivare måste ta hänsyn till de kultur- och språkbundna aspekterna av kommunikationen. Detta är särskilt angeläget i dagens mångkulturella samhälle, där det krävs medvetenhet om vilka metaforer som fungerar universellt och som alltså är bäst lämpade vid interkulturella möten.

Med sitt tvärvetenskapliga perspektiv utgör projektet Metaforer i palliativ cancervård en värdefull pusselbit i arbetet med att förbättra förutsättningarna för det goda samtalet inom vård i livets slutskede.

Projektgruppen är sammansatt av sex forskare från tre olika universitet: Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Lancaster University. Gruppen samlar vetenskaplig expertis från två olika fält som är relevanta för projektet: språkvetenskap och vård- och hälsovetenskap. Projektgruppens sammansättning ger unika förutsättningar för att fånga upp olika infallsvinkar och föra tillbaka ny kunskap till vården.

Projektet Metaforer i palliativ cancervård finansieras genom medel från Familjen Kamprads stiftelse.