Vår forskning

Vår forskning

Centrumet fokuserar på kliniknära forskning i samverkan mellan akademi och den kliniska verksamheten. Vi verkar för en snar omsättning av forskningsresultaten i vården. Därför präglas vår forskning av en ambition att använda metoder som möjliggör parallell datainsamling och implementering, t ex i form av aktionsforskning, så att resultaten snabbt kan komma patienter, närstående och personal tillgodo.

Värdighet och välbefinnande är nyckelord som fortfarande genomsyrar hela vår verksamhet. Att samskapa med företrädare för patienter och närstående är en självklar del i vår forskning. 

Övriga forskningsprojekt

  • Erfarenheter av Covid-19 och dess återverkningar inom akutsjukvården

Referenser

Referenser till alla våra projekt finns på referenssidan.

Tidigare projekt

  • Rapport från följeforskningen i projektet Palliativt centrum för samskapad vård.
  • Projekt Metaforer i palliativ cancervård
  • Beskriva och utforska innebörder av att kunna leva ett värdigt liv, vad som karakteriserar en värdig vård, samt värdighetsbevarande vårdhandlingar utifrån ett patient-, närstående-, familje- och personalperspektiv.
  • Generera grundade teorier om hur patienter och närstående kan leva ett värdigt liv.
  • ”Implementering av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i särskilda boenden (KUPA)”. Ett samarbete med Region Skåne, Lunds universitet, Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och Linköpings universitet. Projektansvarig Prof Gerd Ahlström, Lunds universitet. Interventionen utgjordes av tematräffar i palliativ vård för personal.
  • Symtom, vårdbehov och diagnoser hos patienter med palliativa vårdbehov inom akutsjukvården. En populationsbaserad studie med en tvärsnittsdesign, där datainsamling genomfördes på två sjukhus i Sverige och två sjukhus i Spanien.