Utbildning

Utbildning

Utbildning är ett av centrumets stora verksamhetsområden, och går hand i hand med klinisk utveckling. Vi verkar för att erbjuda utbildning i form av kurser och program inom Linnéuniversitetet, specifika utbildningsinsatser, föreläsningar, riktade satsningar med mera. 

 

Utbildningar inom Linnéuniversitetet 

Dialog förs vid Linnéuniversitetet för att synliggöra och stärka de delar i grundutbildningarna och utbildningar på avancerad nivå som berör palliativ vård. Det finns bl.a. en valbar kurs om palliativ vård (7.5 hp) som genomförs som nätbaserad kurs. I Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre, ingår kursen ”Personcentrerad vård och palliativt förhållningssätt” (7,5 hp).

Kontaktsjuksköterskeutbildning bedrivs sedan flera år som en uppdragsutbildning med sjuksköterskor från Region Kronoberg, Region Skåne och Blekinge. Den har fokus på att stödja patienter och närstående i hela vårdprocessen, med ett specifikt kursmoment om deras roll i det palliativa vårdförloppet. 

En kurs på forskarutbildningsnivå med fokus på Relevanta begrepp i palliativ vård (7,5hp) har genomförts vid flertal tillfällen.

Specifik satsning på undersköterskeutbildningen

I samverkan med Vård- och Omsorgs College Kronoberg genomför vi utbildnings- och inspirationsdagar till alla gymnasiala Vård och Omsorgsprogram i Kronobergs län som är anslutna till Vård- och Omsorgs College Kronoberg. Syftet är att rusta blivande undersköterskor i sin roll, vad det gäller mötet med patienter med palliativa behov och deras närstående.

Se film om Palliativ dag

Kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål

Framtagande och genomförande av två dagars kurs för kliniskt verksamma ST-läkare i regionen i samskapande med det palliativa teamet i Kronoberg. Kursen har nu genomförts vid tre tillfällen.

Reflektionsledarutbildning

Utbildningsmodell som utvecklats i samskapande med palliativt kompetenscentrum i Stockholm samt palliativt centrum Västra Götaland för att utbilda reflektionsledare i syfta att kunna genomföra kontinuerlig reflektion på den egna arbetsplatsen. Utbildningen är en endagarsutbildning med uppföljning en halvdag efter ca fyra månader och innehåller teori varvat med praktiska övningar.

Läs mer om reflektionsledarutbildning

Webinar – Öppna digitala inspirationsföreläsningar

Vi erbjuder öppna inspirationsföreläsningar med föreläsningar med syftet att inspirera utifrån engagerande teman kopplade till palliativ vård. 

Tematräffar i palliativ vård och omsorg

Centrumet har utvecklat och erbjuder Tematräffar i palliativ vård och omsorg. Tematräffar kan ses som en form av studiecirkel med personal inom kommun och region. Syftet är att personal ska erbjudas tillfällen till lärande och inspireras att utveckla den egna verksamheten. Det pågår kontinuerligt tematräffar runt om i länet i olika vårdformer. I dagsläget har mer än 2300 medarbetare deltagit. 

Läs mer om Tematräffar i palliativ vård och omsorg.

Föreläsningar

Utifrån förfrågan och behov samskapas riktade föreläsningar utifrån enskild vårdenhet eller kommuns önskemål. Vi genomför även föreläsningar utifrån centrala ämnen i palliativ vård.