Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen

Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen

Arbetssätt

Klinisk utveckling-arbetssätt

Varför ska vi erbjuda samtal vid allvarlig sjukdom?

”Att bli lyssnad på och därmed få möjlighet att planera min vård tillsammans med företrädare för vården. Vad är viktigt för mig?”

Samtal vid allvarlig sjukdom-Kronobergsmodellen innebär ett strukturerat arbetssätt som syftar till att personer med allvarlig sjukdom och deras närstående erbjuds samtal om önskemål och prioriteringar, så att vården utformas utifrån deras behov för att på bästa sätt kunna leva ett gott liv med allvarlig sjukdom.

Kärnan i arbetssättet är själva samtalet som har stöd i en strukturerad guide. Samtalet har en lyssnande och hälsofrämjande karaktär där information om sjukdomen och prognos ges utifrån patientens önskan.

Samtalets centrala delar, se bifogad guide:

 • Utforska patientens förståelse för sin sjukdom
 • Samtala om patientens tankar om vad som är viktigt nu och framåt, inklusive hopp och rädslor
 • Ge den information som patienten önskar om sjukdomens förväntade förlopp
 • Fråga om familjens involvering och behov
 • Föreslå en planering utifrån patientens önskemål och prioriteringar samt din professionella bedömning

Vad innebär ett samtal vid allvarlig sjukdom utifrån Kronobergsmodellen.

 

Modellen består av ett flertal aktiviteter:

 • Identifiering av patient som ska erbjudas samtalet. Här tänker vi att ”Surprisequestion-Skulle du vara förvånad om din patient är död inom ett år?” kan vara ett stöd för att veta när det kan vara lämpligt att erbjuda samtalet. Naturligtvis kan andra prognostiska faktorer vara av värde att använda som till exempel obotlig sjukdom med gradvis försämring med flera återinläggningar under kort tid.
 • Muntligt, och om patienten önskar skriftligt, erbjudande om samtalet utifrån framtaget informationsbrev där syftet med samtalet samt frågeställningar som kan var aktuella framgår. (se bifogat brev)
 • Samtal med sjuksköterska eller läkare med stöd av guide. Lyssna in och vara följsam utifrån vad patienten vill prata om.
 • Erbjuda patienten familjeguiden som stöd för samtal hemma med familjen. Se bifogad guide.
 • Dokumentera samtalet i Cosmic, enligt mall eller utifrån hur enheten bestämt. Viktigt att göra det sökbart antingen genom att använda mallen
 • eller genom att använda samtal vid allvarlig sjukdom som kontaktorsak.
 • Uppföljning av samtalet utifrån vad som planerats för. Viktigt att bestämma vem i teamet som ska göra vad.
 • Erbjudande om nytt samtal utifrån behov

Implementering av nytt arbetssätt

Förankring

För att lyckas med att förändra arbetssätt kring samtal vid allvarlig sjukdom är vår erfarenhet att förankringsprocessen är väl genomarbetad. Detta innebär bland annat att samtliga involverade på enheten har förståelse för vad arbetssättet innebär och att ledningsgrupp tar ansvar för helheten och avsätter den tid som behövs både för implementering och sen för att genomföra samtalen.

Samtalsträning

Läkare och sjuksköterskor deltar i halvdagsutbildning för samtalträning utifrån den strukturerade samtalsguiden. I Kronoberg har vi valt samtalsträning tillsammans med skådespelare.

Mentorskap

Vår erfarenhet är att mentorskap för fortsatta samtal är viktig pusselbit för att dela erfarenheter och få till ett hållbart arbetssätt över tid. Mentorskapet kan se olika ut och samkapas utifrån enhetens behov.

Metodstöd

Kontinuerligt metodstöd genom hela införandet ser vi som avgörande för lyckas. Det är viktigt att redan innan implementeringen startat bestämma vem som ansvarar för detta samt hur det ska se ut.

 

 Erfarenheter så här långt

 • Ledarskapets engagemang är betydelsefullt
 • Att tid och resurser avsätts för att införa nytt arbetssätt
 • Att identifiera ”rätt” patienter och erbjuda samtal vid ”rätt tillfälle”
 • Att förändra ett arbetssätt tar tid – handlar även om attitydförändringar
 • Att det kan finnas utmaningar att tala om prognos
 • Att det kan finnas rädsla för att ta bort patienters hopp
 • Mentorskap kan vara viktigt för de som ska hålla samtal
 • Vikten av långsiktighet och fokus på hållbart arbetssätt

 

Har ni frågor eller funderingar hör gärna av er till utvecklingsledare: helene.reimertz@kronoberg.se

Arbetsblad- Samtal vid allvarlig sjukdom(2.0).pdf

Dokumentationsmall-i-cosmic (2.0).pdf

Erbjudandebrev  Samtal vid allvarlig sjukdom (2.0).pdf

 Familjeguide – Samtal vid allvarig sjukdom.pdf

Samtalsguide – Samtal vid allvarlig sjukdom (2.0)pdf

Läs mer om projekt