Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum våren 2022

Under 2021 har Palliativt centrum genomfört öppna inspirationsföreläsningar i ett digitalt format. Våren 2022 arrangeras en tredje omgång med föreläsningar med syftet att inspirera utifrån engagerande teman kopplade till palliativ vård. Jenny-Ann Johansson, legitimerad sjuksköterska i Region Kronoberg berättar om vårens föreläsningar samt hur evenemanget har utvecklats det senaste året.

Berätta om föreläsningarna för våren 2022. Hur har ni tänkt kring programmet?

I vår blandar vi flera olika vinklar på föreläsningarna. Här är tre exempel på ämnen vi kommer att fördjupa oss i:

 • Vikten av fysisk aktivitet. Att bibehålla någon sorts fysisk styrka trots allvarlig sjukdom är viktigt. Att kunna stå på sina ben och ta några steg kan vara avgörande för att kunna vara hemma. Eller att ta sig upp på motionscykeln i korta pass för att smörja upp lederna. Jag har sett många patienter som lyckats träna hemma själva trots att de har dålig ork. Fysioterapeut är en profession som kan ingå i det palliativa teamet.
 • Framtidens forskning och vad det forskas på inom palliativ vård. Det är viktigt att visa vad vi gör i centrumet, men också vad vi ser att det behöver forskas om framöver för att utveckla den palliativa vården.
 • Användning av kortison inom palliativ vård, vilket är väldigt vanligt. Det är ett läkemedel som ofta sätts in vid vissa symptom i lindrande syfte. Vilka effekter kan uppnås med kortison och vilka biverkningar bör vi vara vaksamma på?

Hur var det att genomföra inspirationsföreläsningar under förra året? Vad tänker ni om det digitala formatet?

Både 2020 och 2021 har varit speciella år. När vi inte kunde mötas i grupp som vanligt fick vi tänka om. För oss var det viktigt att inte sätta den palliativa vårdens utveckling på paus. De digitala inspirationsföreläsningarna har blivit ett sätt att nå ut trots pandemin. Vi har spelat in de flesta av föreläsningarna, vilket har varit uppskattat eftersom inte alla hinner titta på dem i realtid. Det ansträngda personalläget ute i verksamheterna har gjort att det har saknats utrymme för utbildning. Här har webbinarierna fyllt ett viktigt syfte eftersom personal kan gå tillbaka och titta på föreläsningar som intresserar dem när det finns tid och möjlighet.

På vilket sätt bidrar inspirationsföreläsningarna till samhället?

Ju fler vi når ut till desto bättre blir den palliativa vården, både för patienter och deras närstående. Vi får även tryggare personal. I förlängningen ökar det välbefinnandet och livskvaliteten för såväl patienter som närstående. Vår förhoppning är också att bredda synen på vad palliativ vård är. Det handlar inte enbart om spridd cancer och ALS, även andra grupper behöver palliativ vård, såsom multisjuka äldre, demenssjuka, eller de med neurologiska sjukdomar. Vi vill också visa att palliativa vårdbehov kan finnas redan i tidig palliativ fas och behöver integreras tidigt i vårdförloppet. Vi vill trycka på att palliativ vård inte är lika med livets sista tre veckor.

Filmerna kan också användas i samband med arbetsplatsträffar eller för diskussion på arbetsplatsen. De har använts i vissa utbildningar, exempelvis i sjuksköterskeprogrammets valbara kurs Vård av patienter i palliativt skede.

Fakta om föreläsningsserien

 • Under 2021 har föreläsningsserien haft 304 deltagare i webbinarierna och mer än 450 uppspelningar i efterhand.
 • Filmmaterial från föreläsningarna har använts som stödmaterial till personal i Region Kronoberg, kommunerna i Kronobergs län samt i Kalmar län.
 • Inspirationsföreläsningar sker varje termin med olika ämnen.
 • Föreläsningarna har en mix av verksamma inom skilda professioner, såsom forskare, kliniskt verksamma sjuksköterskor, läkare, kuratorer, undersköterskor samt en fysioterapeut. Alla föreläsare har en koppling till palliativ vård utifrån sitt kompetensområde.
 • Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade av palliativ vård. Det innefattar exempelvis personal och andra intresserade inom Region Kronoberg, kommunerna i Kronobergs län, studenter/lärare på Linnéuniversitetet och vård och omsorgscollege (VoC) samt privata vårdaktörer. En tanke vi har är att utveckla webinarier till allmänheten.

Mer information och anmälan om inspirationsföreläsningar med Palliativt Centrum våren 22.

Föreläsning om palliativ vård för gymnasieelever

Den 8 mars på internationella kvinnodagen besökte Palliativt Centrum Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Jenny-Ann Johansson, legitimerad sjuksköterska, och Sara Christoffersson, undersköterska, höll föreläsningar om palliativ vård för 125 studenter från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1–3 samt studenter från Komvux. Förmiddagens föreläsning var palliativ vård del 1, allmänt om det palliativa förhållningssättet. Och under eftermiddagen var föreläsningen palliativ vård del 2, en fördjupning i palliativ vård med betoning på multisjuklighet, KOL, hjärtsvikt och demens.

Båda föreläsningspassen avslutades med en låt från Laleh https://www.youtube.com/watch?v=2z4WvIxT4w8 som en hyllning till världen och Ukraina.

Måltidsmiljöer på särskilda boenden

Måltidsmiljöer på särskilda boenden

Tillsammans med Omsorgsförvaltningen i Kalmar bedriver Palliativt Centrum ett projekt med fokus på måltidsmiljöer i ett särskilt boende på Vänskapens väg.

Fakta om projektet

Projektledare
Övriga projektmedlemmar
Deltagande organisationer

Linnéuniversitetet, Kalmar Kommun, Göteborgs Universitet

Finansiär

Linnéuniversitetet, Kalmar Kommun

Tidsplan

2017– 2023

Ämne

Palliativt vård (Palliativt centrum för samskapad vård)


    
Mer om projektet

Syftet med projektet är att utveckla miljöerna så att de vårdande aspekterna bättre tas tillvara genom att verksamhetens värdegrund erfars och synliggörs i de olika måltidssituationerna. Utifrån forskning och kliniska erfarenheter vet vi att det finns en mycket hög risk för undernäring hos äldre personer i särskilda boenden, vilket i sin tur medför allvarliga konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Detta är särskilt påtagligt för personer som lever med en demenssjukdom. Utöver näringsaspekterna så vet vi också att mat och måltider har en viktig betydelse för människors personliga och sociala identitet. Att skapa optimala miljöer där olika behov tillgodoses genom att utgå från ett helhetstänkande kring måltidssituationer framstår på så sätt som mycket viktigt för att uppnå god vård och omsorg.

 

Referenser
 • Heikkilä, K., Andersson, S., Lagerbielke, E., Persson, C., Sandgren, A. & Werkander Harstäde, C. (2022). Mealtime interventions and their outcomes in care homes for older people considering the Five Aspects Meal Model: a systematic review. Geriatric Nursing, 47, 171-82.
 • Nielsen, M., Persson, C., Werkander Harstäde, C. & Sandgren, A. The Five Aspects Mealtime Environment Observation Instrument for assessing mealtime environments in nursing homes: Development and validation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Accepted.